В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. както и приложимото законодателство на Република България относно обработването на лични данни, Ръководството на Основно училище „Черноризец Храбър” разбира, оценява и подкрепя всички усилия и мерки, насочени към осигуряване сигурността на личните данни и защитата на правата, свободите и интересите на физическите лица, чиито данни се обработват. ОУ „Черноризец Храбър” приема, че опазването на конфиденциалността и целостта на обработваните лични данни е ключова отговорност, към която се отнася сериозно и ангажирано.

Основно училище „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” - гр. Варна
ДЕКЛАРИРА, че

 

  • се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на правата и свободите на физическите лица, чиито лични данни събира и обработва;

  • ще прилага стриктно и в пълнота всички принципи за защита на личните данни, регламентирани в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (на англ.: General Data Protection Regulation, със съкращение GDPR) и законодателството на Европейския съюз и Република България;

  • ще прилага настоящите Правила и изразените чрез тях политики при осъществяване на всички процеси по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на служители, ученици, родители, партньори и всякакви други лични данни, които събира от различни източници и обработва;

  • ще положи всички необходими действия и усилия да запознае с настоящите Правила всички служители, родители, както и трети лица, които имат или биха могли да имат достъп до обработваните от институцията лични данни, като регламентира по надлежен начин изискването да се съобразят с прилагането на регламентираното в настоящия документ;

  • ще разглежда всяко нарушение на Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), като тежко нарушение на трудовата дисциплина, а в случай на наличие на данни или предположение за извършено престъпление, въпросът ще се отнася за разглеждане към съответните компетентни държавни органи;

  • ще преразглежда Правилата най-малко веднъж годишно в светлината на всякакви промени в дейността си като администратор, както и всички допълнително възникнали изисквания, вкл. в следствие на нови оценки на въздействието върху защитата на данните.

Правила

Дейностите свързани със събиране и обработване на лични данни на ученици и родители се извършват съобразно приетите Вътрешни правила на ОУ „Черноризец Храбър“. Тези правила са публикувани на интернет страницата на училището и са достъпни при поискване от Администрацията.

Видеонаблюдение

В ОУ „Черноризец Храбър“ се извършва видеонаблюдение с цел осигуряване на безопасност на пребиващите на територията на училището. Достъп до записите имат упълномощени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Посетители

Обработването на лични данни на посетители на ОУ „Черноризец Храбър“ се извършва чрез обработващ лични данни – охранителна фирма, избрана след провеждане на процедура по обществена поръчка. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на училището. Отговорността за тези лични данни е на съответната охранителна фирма.

Интернет страница на училището

Страницата на училището (уеб сайт) в интернет на адрес https://www.chernorizets.com/ не събира и не обработва лични данни. Тази функционалност може да бъде въведена в бъдеще след промяна на настоящата политика. Сайтът използва "бисквитки" ("cookies") с цел улесняване на потребителите които го ползват. При отваряне на интернет страницата излиза съответното предупреждение за употребата на "бисквитки". За повече въпроси относно работата на интернет страницата, моля, обърнете се към администрацията на училището.

Страници на училището в социалните медии (Facebook, Twitter, Youtube и др.)

Facebook обработва вашите лични данни, когато посещавате нашата страница там - https://www.facebook.com/ou.chernorizets.hrabar/. За повече информация относно видовете лични данни, които Facebook обработва и какви права за защита на данните имате спрямо Facebook, моля, вижте политиката за поверителност на Facebook на адрес https://www.facebook.com/privacy/explanation. Политиката също така съдържа информация за това как да се свържете с Facebook, ако имате някакви въпроси относно защита на личните си данни. За други социални медии вижте съответните им политики за поверителност - Twitter, Youtube.

Ние нямаме влияние върху обработката на вашите лични данни в социални медии и други интернет сайтове.

Администратор на лични данни

Длъжностно лице по ЗЛД - Милен Георгиев - ЗДАСД

тел. 052 303 284

Правна рамка

Регламент (ЕС) 2016/679 определя правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни. С регламента се защитават основни права и свободи на физическите лица и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Свободното движение на лични данни в рамките на Съюза не се ограничава, нито се забранява, по причини, свързани със защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Регламентът се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


Последна редакция 1.10.2022 г.