ОУ "Черноризец Храбър" кандидатства и е одобрено по два модула по НП "Иновации в действие"

Целта на програмата е да подкрепи творчески работещите училища и учители, които търсят и постигат промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на компетентности. Да стимулира иновативните и интерактивни методи на преподаване за активно взаимодействие с участниците в образователния процес като създаде предпоставки за по-висока мотивация за учене, по-осмислено и трайно знание.

Модул 1 - „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ - Двустранно сътрудничество и обмен на добри иновативни практики между училища - партньори.

ОУ "Черноризец Храбър" е в партньорство с СУ "Йоан Екзарх Български" - гр. Шумен и СУ "Свети Патриарх Евтимий" - гр. Пловдив - участие в открити уроци и споделяне на нови методи на преподаване и нова организация на учебния процес и учебното съдържание, обмяна на добри практики и представяне на дейностите в нашето училище  - видеоклип:

https://youtu.be/nakBoKDgbs4

Модул 4 - „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

Проектът ни по модул 4 се казва "Детска научна работилница" и има за цел да стимулира детското любопитство като развие знания и умения свързани с лабораторни изследвания и достигане до самостоятелни изводи и решения свързани със закономерностите в природните явления, процеси и ежедневни дейности. Проектът се реализира от учениците от I и II клас в часовете по технологии и предприемачество и в занимания по интереси в групите с ЦДО.
Методите проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, обърната класна стая, ролеви игри приложени в интердисциплинарните уроци по проекта правят учебния процес забавен, приложим в житейски ситуации и много желан.

Вижте  изследователите ни в действие