Уважаеми родители и ученици,

 Съгласно заповед РД 01-718/18.12.2020 г. на МЗ и заповед № РД 09-3610/ 31.12.2020 г. на МОН,  от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението в ОУ "Черноризец Храбър" ще се провежда при следната организация:

1. Обучението на децата от ПГ в дневна форма ще се осъществява присъствено съгласно седмичното разписание. Начало на учебния ден - 8.00 ч.

2. Обучението на учениците от I-II клас ще се осъществява присъствено съгласно седмичното разписание на паралелките и групите ЦДО. Начало на учебния ден - 8:30 ч.

3. Обучението на учениците от III-IV клас ще се осъществява присъствено съгласно седмичното разписание на паралелките и групите ЦДО. Начало на учебния ден - 8:00 ч.

4. Маските са задължителни за учениците при влизане в сградата и във всички общи помещения на училището.

5. Обучението на учениците от V, VI и VII клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда - Google Classroom съгласно седмичното разписание на съответните паралелки в електронния дневник - https://app.shkolo.bg/. Продължителност на учебните часове - 30 мин.

Дневен режим за периода 04.01.2021 г. - 31.01.2021 г. за V-VII клас:

 

 1 час

  08,00 – 08,30 ч.

 2 час

  08,50 – 09,20 ч.

 3 час

  09,40 – 10,10 ч.

 4 час

  10,40 – 11,10 ч.

 5 час

  11,30 – 12,00 ч.

 6 час

  12,20 – 12,50 ч.

 7 час

  13,10 – 13,40 ч.

     Разчитаме на Вашата отговорност и съдействие за безпроблемното протичане на часовете и присъствието на учениците.

6. Външни лица се допускат в сградата само при неотложна необходимост и при спазване на всички противоепидемични мерки от 8.30 до 16.00 ч.

  Нека влезем в 2021 година здрави и позитивни, с вяра и оптимизъм, за да можем заедно и пълноценно да осъществим мечтите си!