С много желание, любов и труд учители, ученици и служители реализирахме проект "Природата - моят приятел" от Националната кампания "За чиста околна среда - 2020" на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

  Главна цел на проекта - Да поканим природата в училище, за да се превърне в по-привлекателна среда за учениците, в която свободно да разгръщат своите умения и таланти през призмата на учебното съдържание, поднесено по нов начин с  инструментариум, комбиниращ природните науки с изкуство, информационни технологии и спорт.  

  Задачи, които реализирахме:

Обособихме еко класна стая в южната част от двора на училището като:

1.Засадихме градински цветя в обособените пространства – еко кътове.

2.Полагаме грижи за обособените еко кътове, чрез изготвени от учениците правила и графици на дейностите за опазването и поддържането им.

3.Засадихме 35 туи от южната страна на откритата класна стая с цел ограничаване на шума и замърсяването на въздуха от натовареното движение по ул. „Студентска“.

  Дейности, които ще продължат в откритата класна стая:

1.Провеждане на часове по Околен свят, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество.

2.Провеждане на интердисциплинарни STEM уроци по природни науки чрез възможностите на информационните технологии, изобразителното и приложно изкуство за реализиране на проекти, свързани с експериментални упражнения и проучвания на почвите и растенията.

 3.Ролеви игри под наслов „Следвай принципите на природата и никога не спирай своето движение” свързани с опазването на природата и рециклирането на отпадъците в часовете по Физическо възпитание и спорт, Организиран отдих и спорт и Занимания по интереси.