родителска среща      На 03.11.2022 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички ученици, с изключение на 5-а клас.

Родителската среща за 5-а клас ще се проведе на 07.11.2022 г. от 18.00 ч.

Дневен ред на родителските срещи:

 - Избор на представители за определяне на състав на Обществен съвет - запознаване с нормативните изисквания и условията за създаване, устройство и дейността на обществените съвети, избор на представители за участие в събрание за  определяне на членове на обществения съвет, протокол;

 - Превенция на агресията в училище;

- Резултати от входно равнище