Проект: 2023-1-BG01-KA122-Sch-000143648 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“  - Еrasmus +

Тема на проекта: „Empowering Teachers for the Digital Age: Developing Digital Competence for 21st Century Education”

Партньорска организация: European Cultural Epicenter Bitola

Одобрено финансиране по проекта: 18550 евро

Период на проекта: 01.06.2023 г. - 31.05.2024 г.

Цел на проекта: Развитие на дигиталните компетентности на учителите за по-уверено прилагане в практиката и отговаряне на съвременните образователни потребности на 21 век.

Подцели:

  • Повишаване на дигиталните и професионални компетентности на участниците
  • Усъвършенстване на социалните умения
  • Развитие на умения за чуждоезикова комуникация и култура на общуване
  • Обмяна на опит и опознаване на други образователни системи и подходи
  • Популяризиране на дейностите, споделяне на придобитите знания и умения, прилагане на практика

Участници: 10 педагогически специалисти от ОУ "Черноризец Храбър"

Етапи:

1. Подготовка - подписване на договори, подбор на участници, логистика свързана с пътуването.

2. Провеждане на мобилността - организирани дейности по програма на партньорската организация.

3. Отчетност - отчет, анализ на резултатите, популяризиране на дейностите, отразяване, споделяне на придобития опит с педагогическия колектив в училище.