Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на ОУ „Черноризац Храбър“,  могат да се подават по следните начини:

 • На електронен адрес
 • На телефон 052 303 230;
 • При техническия сътрудник на ОУ „Черноризец Храбър“;
 • Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адрес: гр. Варна 9010, ул. „Студентска“ № 1, ОУ„Черноризец Храбър“.

При подаване на сигналите задължително се предоставят следните данни:

 • три имена;
 • адрес за кореспонденция/имейл адрес;
 • телефон за контакт;
 • данни за институциите, които вече са информирани.

Когато изпращате сигнал за корупция, от изключителна важност за успешната работа по сигнала Ви е необходимо да следвате следните стъпки:

 • За да можем да осъществим обратна връзка с Вас и детайлно да разгледаме сигнала Ви е необходимо да предоставите пълните си имена и данни за контакт - имейл адрес и/или телефон. Предоставяните от Вас лични данни ще бъдат защитени по реда на Закона за защита на личните данни.
 • Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни – имена, имейл адрес и телефонен номер, защото при невъзможност за осъществяване на обратна връзка, сигналът Ви ще се счита за анонимен!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:

 • получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 • сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон.

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на служител от ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.